Přejít k hlavnímu obsahu

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

 • Provozní doba GITO je denně dle aktuální otevírací doby centra.
 • Rezervaci lze provés osobně na recepci GITO, telefonicky na čísle 725 360 218 nebo online na www.golftrojhali.cz.
 • Úhrada poplatku za hru je dle aktuálního ceníku a úhrada musí být provedena před zahájením hry. Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou, vyjma případů předplacené rezervace. Hráč má možnost využít předplacené rezervace, kdy dopředu zaplatí za rezervované časy. V případě, kdy nebudou ze strany hráče tyto rezervované časy využity, pak se má za to, že hráč využil možnost hry v rezervovaný čas a zaplacený poplatek za hru se nevrací.
 • Na jednom odpališti může hrát pouze 1 osoba. Není přípustné, aby se na jednom odpališti střídaly 2 osoby, vyjma trenérů, kteří musí být registrváni u provozovatele.
 • Je vhodné se dostavit cca 10-15 minut před začátkem rezervovaného času tak, aby vyřízení formalit s obsluhou nebylo na úkor hráčem zaplaceného času.
 • V případě pozdního příchodu rezervace propadá. Čekací lhůta bez předešlé omluvy je 10 minut.
 • Z důvodu dalších rezervací není možné prodlužovat čas rezervovaného času na hru a dohrávat po uplynutí dané doby rezervace. Vyjímkou je případ, kdy není na následný čas další rezervace. O prodloužení rezervace rozhoduje recepce.
 • Hráč může přijít i bez předchozí rezervace, ale s vědomím, že odpaliště mohou být rezervována, kdy rezervace má přednost. V případě, že na daný čas nejsou žádné rezervace, má přednost první příchozí hráč a hra je možná jen do začátku další rezervace.   
 • Děti mladší 15-ti let mají vstup do GITO povolen pouze v doprovodu a pod dohledem dospělé osoby.
 • Je nutno dodržovat a řídit se pokyny obsluhy nebo trenéra, dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní hráče a návštěvníky.
 • Dodržovat klid v prostorách odpaliště.
 • Zákaz kouření ve všech prostorách GITO.
 • Obsluha má právo vykázat z prostor GITO hráče pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, případně osoby, které neodržují tyto všeobecné podmínky a to i přes upozornění obsluhy. Bude-li hráč vykázán v průběhu hry nemá právo na vrácení již zaplacenho poplatku za hru, a to ani za poměrnou čast nevyužitého času.
 • Závady a nedostatky hlaste obsluze na recepci.
 • Prosíme o dodržování pořádku na všech hracích plochách.
 • Zákaz vstupu s jídlem a nápoji.  
 • Sportoviště je vybaveno šatnami a uzamykatelnými boxy, které slouží k odkládání osobních vecí a cenností. Za volně odložené věci neručíme

 

POKYNY PRO HRU NA CVIČNOU SÍŤ:

 • návštěvník sportuje na vlastní nebezpečí a je plně zodpovědný za zranění či jiné škody na majetku způsobené nedodržením provozního řádu nebo vinou nestandardního postoje, odpalu či jeho hry
 • hráč je povinen odpalovat z rohože na síť dle standardního golfového postoje
 • hráč zodpovídá za to, že v době, kdy hraje, není v prostoru vymezeném ke hře na cvičnou síť ani v prostoru zamýšleného nápřahu jiná osoba
 • při příchodu a odchodu z odpaliště je hráč povinnen dbát zvláštní opatrnosti a pozornosti na hru ostatních hráčů    
 • všechny osoby se musí zdržovat mimo prostor vymezený ke hře
 • muži mohou na golfovém odpališti používat hole od č. 7
 • je zakázáno provádět cvičné švihy mimo odpalovací rohožku
 • hrajte vždy kolmo do sítě
 • je přísně zakázáno odpalovat míčky jiným směrem než jsou ochrané sítě
 • je zakázáno odpalovat více míčků zároveň


OSTATNÍ PRAVIDLA A POKYNY PRO HRÁČE:  

hráč vstupuje na sportoviště:       

 • až po uhrazení poplatku za hru
 • se začátkem uhrazeného hracího času, nikdy dříve
 • v čísté a suché obuvi určené pro dané sportoviště nebo povrch
 • pouze s náčiním určeným pro daný druh sportu
 • v určeném počtu hráčů, ostatní návštěvníci mají vstup povolen pouze do označených nebo společných prostor
 • ve vhodném oblečení a s ohledem na ostatní sportovce
 • návštěvník je povinen ihned nahlásit v recepci areálu veškeré závady sportoviště či překážky bránící řádnému užívání sportoviště (dále jen „závady“). Tato ohlašovací povinnost návštěvníka se vztahuje na závady vzniklé před započetím užívání sportoviště příslušným hráčem anebo na závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště. Do doby vyřešení situace příslušným oprávněným pracovníkem sportovního centra (tímto se rozumí zejména úprava sportoviště, poskytnutí náhradního sportoviště či kompenzace) není návštěvníkovi dovoleno započít využívat sportoviště či v jeho využití pokračovat. V případě, že hráč nesplní tuto svou ohlašovací povinnost a bude sportoviště přes závady užívat, nenese provozovatel areálu jakoukoli odpovědnost za případnou škodu.

 

návštěvník používá sportoviště:

 • pouze pro daný sport
 • pouze po zaplacenou dobu, po ukončení uhrazeného času sportoviště okamžitě opustí
 • podle pravidel slušného chování, tak aby hlukem nebo jiným způsobem neomezoval ostatní hráče
 • návštěvníkovi je na sportovišti zakázáno zejména:
 • vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky
 • odhazovat odpadky
 • provádět úpravy nebo ničit zařízení
 • používat zařízení sportoviště k jiným účelům než je určeno
 •  kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky
 • vnášet cizí předměty – zejména sklenice a skleněné obaly
 • doporučení pro návštěvníky:
 • v případě dotazů na vhodnost obuvi případně náčiní Vám rádi poradíme na recepci
 • upozornění pro návštěvníky: v případě nedodržení nebo hrubého porušení pravidel má pracovník sportovního areálu právo:
 • ukončit hru bez náhrady
 • vykázat návštěvníka ze sportoviště, areálu
 • zakázat přístup do areálu
 • zjistit totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány
 • vymáhat náhradu způsobené škody


PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY

Návštěvník má možnost zapůjčení sportovního náčiní za následujících podmínek.

 • Cena půjčovného je stanovena v ceníku služeb.

 

Podmínky půjčovného:

 • Úhrada půjčovného.
 • Složení vratné zálohy ve výši dané ceníkem.
 • U vybraných druhů náčiní předložení dokladu totožnosti a vyplnění zápůjčního listu, pokud je obsluhou vyžadováno.
 • Cena půjčovného může být zvýšena v závislosti na pořizovací hodnotě náčiní bez uvedení v ceníku – např. zapůjčení aktuální novinky apod.
 • Půjčené sportovní náčiní je hráč povinen vrátit nepoškozené do10-ti minut po ukončení hrací hodiny. V případě nedodržení tohoto pravidla je účtována za každou další započatou hodinu hodinová sazba půjčovného.
 • V případě poškození zapůjčeného náčiní je stanovena pokuta ve výši 50 % celkové ceny zapůjčeného náčiní.
 • V případě zničení zapůjčeného náčiní je stanovena pokuta ve výši 100 % celkové ceny náčiní.
 • Za poškození náčiní se nepovažuje opotřebení provozem.
 • Veškeré dotazy řeší recepce areálu.